PT 3798, Mukim Bagan Samak,
34950 Daerah Bandar Baharu,
Kedah, Malaysia
營業時間 11.30am-10.00pm
☎️ : 012 – 501 9299